MOI

Cumhurbaώkanlύπύ Seηimi 2023- έkinci tur
Genel Seηim Baώkanύ Dr. Kostas Konstandinu’nun sandύklarύn geηici olarak kapandύπύ saat 17.00’e kadar seηime katύlύm oranύ hakkύndaki aηύklamasύ

έkinci tur oylamasύ ve seηmenlerin sandύπa gitmesi, tüm bölgelerdeki seçim merkezlerinde düzgün biçimde devam ediyor.

Bu aηύklamamύn, sandύklarύn yaklaώύk 45 dakika sonraki kapanmasύndan φnceki son aηύklamamύn olduπu iηin, Genel Seηim Baώkanύ olarak, ilk φnce olgunluk ve yόksek siyasal kόltόr dόzeyi gφstererek sandύπa dόzenli biηimde giden seηmenlere teώekkόr etmek itiyorum.

Bu seηimler iηin Dairemin emirleri altύnda ηalύώan tόm personele de teώekkόr etmek istiyorum.

Son iki Pazar gününde oylama iώleminin dόzenli ortamda ve seηimin sahtekβrlύktan uzak yapύlmasύnύ saπlamak amacύyla yorulmadan ηalύώan έηiώleri Bakanlύπύndaki iώ arkadaώlarύma, Genel Seηim Baώkan Yardύmcύsύna, Seηim Baώkanlarύna ve takύmlarύna teώekkόr ederek baώlύyorum.

Aynύ zamanda, Kύbrύs Polisi’ne deπeli hizmetleri iηin, Basύn ve Enformasyon Dairesi’ne bizi Basύn Merkezinde misafir ettiπi ve vatandaώlarύn bu seηim hakkύnda doπrudan bilgilendirilmesinde yaptύklarύ diπer faaliyetleri iηin, Devlet Matbaasύna oy pusulalarύnύn zamanύnda basύlmasύ iηin ve Biliώim Hizmetleri Dairesine gerekli bilgisayar sistemlerinin geliώtirilip desteklenmesi iηin teώekkόr ediyorum.

Baώsavcύya, Baώsavcύ yardύmcύsύna ve Hukuk Hizmetinin yetkililerine devamlύ hukuki destekleri iηin, Elektromekanik Hizmetleri Dairesine ve coώku, fedakβrlύk ve dόzenlilik ile ηalύώarak Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminin baώarύ ile yapύlmasύna katkύ saπlayan diπer Hizmetlere teώekkόr ediyorum.

Demokrasinin en yüksek ifadesinde size verilen bu önemli görevi yerine getirmekte gösterdiπiniz profesyonellik ve baπlύlύk iηin teώekkόr ediyorum.

Bize Devlet tarafύndan Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminin yapύlmasύ ile ilgili verilen gφrevi baώarύlύ biηimde sonuηlandύrabilmemiz iηin, bazύlarύmύz gόnlerce veya aylarca ηalύώtύk.

Ayrύca, Cumhurbaώkanlύπύna aday olanlara, takύmlarύna ve temsilcilerine de gφsterdikleri iώbirliπi ruhu iηin teώekkόr etmemem ihmal olur.

Saat 17.00’ye kadar, toplam kayύtlύ seηmenlerin %67,7’si sandύπa gidip seηme hakkύnύ kullandύ. Seçimin ilk turunda da bu oran %67,7 oldu. Yani oran aynύ dόzeyde kalύyor.

2018 Cumhurbaώkanlύπύ Seηiminin ikinci turunun aynύ saatine gφre ise, seηime katύlmamanύn 0,1 puanlύk kόηόk bir arttύώ gözlemleniyor.

Seηim bφlgelerine gφre seηime katύlύm oranlarύ ve daha φnceki seηimlerin katύlύm oranlarύ ώunlardύr:

SEΗέM BΦLGESέ
CUMHURBAήKANLIΠI SEΗέMέ
CUMHURBAήKANLIΠI SEΗέMέ
PARLAMENTO SEΗέMέ
2021
2023
2018
2. TUR
1. TUR
2. TUR
LEFKOήA
%69,2
%69,7
% 69
%55,1
LέMASOL
%64,8
%64,3
%64,9
%54,5
MAΠUSA
%67,9
%68,2
%71,5
%64,7
LARNAKA
%68,0
%66,3
%70,6
%57,1
BAF
%70,4
%71,3
%65
%64,1
άLKE DIήI
%60,4
%66,6
%61,5
%54,4
KIBRIS GENELέ
%67,7
%67,7
%67,8
%56,7

Daha φnce sφylediπimiz gibi, oylama iώleminin uzatύlmasύna gerek olmazsa, az sonra, yani saat 18.00’de sandύklar kapanacaktύr.
Seηme hakkύnύ kullanmak isteyen seηmenlere sandύπa vaktinde ve mutlaka saat 18.00’den φnce gitmeleri konusunda yeniden ηaπrύda bulunuyorum.
Oylama iώleminin sona ermesini aηύklamak iηin az sonra tekrar sizinle olacaπύm.

______________